Bestuur & organisatie

Directeur-bestuurder
Stichting Poort6 kent een één-hoofdig bestuur. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de woningcorporatie en geeft leiding aan de werkorganisatie. De heer René Wiersema vervult deze functie sinds 1 januari 2012. Hij is in 2016 herbenoemd voor een tweede termijn tot 31 december 2019. De werkwijze van de bestuurder is vastgelegd in het Bestuursreglement.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast geeft de RvC advies en beschikt het over een aantal specifieke verantwoordelijkheden. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, haar werkwijze en profiel zijn benoemd in het Reglement van de Raad van Commissarissen.

De samenstelling en het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen ultimo 2016 is als volgt:

Naam Functie Sinds Aftredend per
Mw. J.M. van de Visch Voorzitter 16 februari 2011 30 april 2018
(niet herbenoembaar)
Dhr. J.J. van Eijk Lid 13 februari 2012 28 februari 2019
(niet herbenoembaar)
Dhr. J. de Hoog Lid 13 februari 2012 28 februari 2019
(niet herbenoembaar)
Mw. J. de Weerd-Hoeve (*) Lid 14 januari 2014 14 januari 2018
(herbenoembaar)
De heer A. de Jonge (*) Lid 31 augustus 2017 31 augustus 2021
(hernoembaar)
Mevrouw M. Klein Lid 31 augustus 2017 31 augustus 2021
(hernoembaar)
(*) benoemd op voordracht van HP6.      

 

 

 

 


 

 

Meer actuele informatie over de Raad van Commissarissen kunt u lezen in ons jaarverslag.

Beloning directeur-bestuurder en RvC
De honorering van de RvC is gebaseerd op de Adviesregeling Honorering Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en valt binnen de grenzen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Ook de beloning van de directeur-bestuurder valt binnen de kaders van de WNT. Poort6 is ingedeeld in beloningsklasse F. Er vindt jaarlijks een verhoging plaats op basis van het inflatiecijfer dat ook wordt toegepast in de jaarlijkse huurverhoging.

Naam Functie Beloning Belastbare
kosten-
vergoedingen
Voorzieningen
betaalbaar op termijn
Totaal
Mw. J.M. van de Visch Voorzitter RvC € 12.826 € 112 n.v.t. € 12.938
Dhr. J.J. van Eijk Lid RvC € 8.577 n.v.t. n.v.t. € 8.551
Dhr. J. de Hoog Lid RvC € 8.577 n.v.t. n.v.t. € 8.551
Mw. J. de Weerd-Hoeve Lid RvC € 8.577 n.v.t. n.v.t. € 8.551
De heer A. de Jonge Lid RvC € 8.577 n.v.t. n.v.t. € 8.551
Mevrouw M. Klein Lid RvC € 8.577 n.v.t. n.v.t. € 8.551
Dhr. R.M. Wiersema Directeur-bestuurder € 127.551 € 1.246 € 15.544 € 144.341


Statuten en Governancecode
Poort6 wil graag een betrouwbare partner voor haar klanten en relaties zijn. Onze statuten vormen de basis van onze organisatie en toezicht. Als maatschappelijke onderneming verantwoorden wij ons over ons beleid. Hiervoor volgen wij de Governancecode. Hiermee laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren. De governancestructuur is transparant ingericht en vertaald naar een manier van werken in het Toezichts- en toetsingskader.

Integriteit en Klokkenluidersregeling
Poort6 vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een gedragscode Integriteit opgesteld. Poort6 kent ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze melden aan het meldpunt klokkenluider.

Visitatie
In 2016 heeft Poort6 zich laten visiteren door een onafhankelijke commissie op haar maatschappelijke prestaties. Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie van Poort6 kunt u hier teruglezen.

Jaarplan en begroting 2017
Wij willen graag open en transparant zijn over onze bedrijfsvoering. Daarom kunt u ons jaarplan en onze begroting van 2017 hier terugvinden.