Bestuur & organisatie

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast geeft de RvC advies en beschikt het over een aantal specifieke verantwoordelijkheden. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, haar werkwijze en profiel zijn benoemd in het Reglement voor Bestuur en Toezicht.

Meer actuele informatie over de Raad van Commissarissen en haar rooster van aftreden kunt u lezen in ons jaarverslag.

Statuten en Governancecode
Poort6 wil graag een betrouwbare partner voor haar klanten en relaties zijn. Onze statuten vormen de basis van onze organisatie en toezicht. Als maatschappelijke onderneming verantwoorden wij ons over ons beleid en hanteren hiervoor de Aedescode. Voor de inrichting van de bestuurlijke organisatie volgen wij de Governancecode voor woningcorporaties. De governancestructuur is transparant ingericht en vertaald naar een manier van werken in het Toezichts- en toetsingskader.

Integriteit en Klokkenluidersregeling
Poort6 vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een gedragscode Integriteit opgesteld. Poort6 kent ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze melden aan het meldpunt klokkenluider.

Visitatie
In 2016 heeft Poort6 zich weer laten visiteren door een onafhankelijke commissie op haar maatschappelijke prestaties. Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie van Poort6 kunt u hier teruglezen.

Jaarplan en begroting 2017
Wij willen graag open en transparant zijn over onze bedrijfsvoering. Daarom kunt u ons jaarplan en onze begroting van 2017 hier terugvinden.